Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 14/2007-03-21

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

София, 21 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация в ЦИКЕП на политически партии, коалиции на

                        политически партии и инициативни комитети за издигане на

                        независими кандидати за участие в  изборите за избиране на

                        членове на Европейския парламент от Република България

 

На основание чл.25, ал. 1, т. 7, ал. 3 във връзка с чл. 48, ал. 1 и 3, чл. 50, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 53 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

І. Общи положения

1. Кандидати за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, могат да издигат само политически партии, коалиции на политически партии или инициативни комитети за издигане на независими кандидати, регистрирани в ЦИКЕП за участие в изборите.

ІI. Регистрация на политически партии и

     коалиции на политически партии

2. Политическите партии, които отговарят на изискванията на Закона за политическите партии (ЗПП) и на ЗИЧЕПРБ,  могат да участват в изборите самостоятелно или в коалиция на политически партии, като всяка партия може да участва само в една коалиция.

3. За участие в изборите на 20.05.2007 г., политическите партии и коалициите на политически партии подават заявление за регистрация в ЦИКЕП в срок не по-късно от 45 дни преди изборния ден - 4.04.2007 г. включително.

4. Регистрацията на политическите партии се извършва от ЦИКЕП въз основа на заявление (Приложение № 17 от изборните книжа) от централното ръководство на политическата партия. Заявлението се подписва от представляващия (представляващите) политическата партия, според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от изрично упълномощено (упълномощени) от представляващия (представляващите) партията лица.

5. В заявлението по т. 4 се посочват:

- пълното и/или съкратено наименование на партията, според съдебната регистрация, което ще се отпечатва върху бюлетините;

- адрес и телефон за връзка;

- искане за регистрация за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България;

- опис на приложените към заявлението документи.

6. Към заявлението за регистрация, политическите партии прилагат:

- заверено от съда копие от решението за първоначалната регистрация на партията;

- удостоверение за актуално правно  състояние на партията, издадено след 9.03.2007 г. (датата на обнародване в "Държавен вестник" на указа на Президента на Република България за определяне датата на изборите);

- удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години;

- образец от подписа на представляващия (представляващите) партията;

- образец от печата на партията - банков документ за внесен изборен безлихвен депозит по сметка на БНБ в размер на 15 000 лева;

- списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ) на лицата по чл. 4, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и саморъчен подпис на не по малко от 15 000 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 18 от изборните книжа).

7. Регистрацията на коалиции на политически партии се извършва от ЦИКЕП въз основа на заявление (Приложение № 19 от изборните книжа) от централното ръководство на коалицията на политически партии. Заявлението се подписва от представляващия (представляващите) коалицията на политически партии, според решението за създаването й. Заявлението може да бъде подписано и от изрично упълномощено (упълномощени) от представляващия (представляващите) коалицията  лица.

8. В заявлението по т. 7 се посочват:

- пълното и/или съкратено наименование на коалицията, според решението за създаването й, което ще се отпечатва върху бюлетините. Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието и/или абревиатурата на партия, регистрирана преди 1.01.2005 г. по ЗПП, включително чрез прибавяне към тях на думи, букви, цифри и други знаци. Забраната по предходното изречение не се прилага, когато наименованието и/или абревиатурата на коалицията повтаря наименование и/или абревиатура на някоя от участващите в състава й партии;

- адрес и телефон за връзка;

- искане за регистрация за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България;

- опис на приложените към заявлението документи.

9. Към заявлението за регистрация, коалициите на политически партии прилагат:

- решение за създаване на коалицията, подписано от лицата, представляващи политическите партии, участващи в нея;

- документите по т. 6 от настоящото решение за всяка една от политическите партии, участващи в коалицията;

- образец от подписа на представляващия (представляващите) коалицията;

- образец от печата на коалицията (ако има такъв);  

- банков документ за внесен изборен безлихвен депозит по сметка на БНБ в размер на 20 000 лв.;

- списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ) на лицата по чл. 4, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и саморъчен подпис на не по малко от 20 000 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 20 от изборните книжа).

10. За образуване на коалиция на политически партии за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент, не е необходимо партиите да са регистрирани предварително поотделно в ЦИКЕП за участие в изборите на 20.05.2007 г.

11. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите политическите партии и коалициите на политически партии, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ЦИКЕП.

12. Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При констатиране на нередовности дава указания за отстраняването им, което следва да се извърши не по-късно от 19,00 ч. на 4.04.2007 г.

Лицето, подаващо документите, удостоверява с подписа си в регистъра, че е уведомено за дадените указания.

Когато нередовностите се установят след приемането на книжата, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. Срокът за отстраняване на нередовностите и в този случай е не по-късно от 19,00 ч. на  4.04.2007 г.

IIІ. Регистрация на инициативен комитет

13. За издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България се образува инициативен комитет от не по-малко от 7 избиратели с постоянен адрес в Република България и не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 14.04.2007 г. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

Членове на инициативни комитети за издигане на независим кандидат могат да бъдат български граждани, които са навършили 18 години, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Членове на инициативни комитети могат да бъдат и граждани на държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани, ако са навършили 18 години, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са лишени от правото да избират в държавата членка на която са граждани, и предварително с писмена декларация са заявили желанието си да упражнят правото си на глас на територията на Република България.

14. Регистрацията на инициативен комитет се извършва въз основа на заявление (Приложение № 21 от изборните книжа) от името на всички членове на инициативния комитет, адресирано до ЦИКЕП. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет.

15. В заявлението по т. 14 се посочват:

- за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим кандидат е създаден инициативния комитет;

- адрес и телефон за връзка;

- искане за регистрация за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България;

- опис на приложените към заявлението документи.

16. Към заявлението за регистрация на инициативен комитет се прилагат:

- решение за създаването на инициативния комитет за издигане на независим кандидат  за участие в изборите на 20.05.2007 г.;

- нотариално заверени образци от подписите на лицата, влизащи в инициативния комитет;

- нотариално заверено пълномощно на лицето (лицата);

- декларация по чл. 4, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ (ако има такива членове на инициативния комитет);

- подаващо (подаващи) документите в ЦИКЕП, ако не е (не са) членове на инициативния комитет;

17. В случай, че заявлението за регистрация на инициативен комитет се подава едновременно със заявлението за регистрация на независим кандидат, освен посочените в т. 16 документи, се представят и банков документ за внесен изборен безлихвен депозит по сметка на БНБ в размер на 10 000 лв. и списък с имената, ЕГН, и постоянния адрес на избирателите, подкрепящи участието в изборите на независимия кандидат, а за гражданите на държавите - членки на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване, и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в Република България.

18. Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При констатиране на нередовности дава указания за отстраняването им, което следва да се извърши не по-късно от 19,00 ч. на 14.04.2007 г.

Лицето, подаващо документите, удостоверява с подписа си в регистъра, че е уведомено за дадените указания.

Когато нередовностите се установят след приемането на книжата, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. Срокът за отстраняване на нередовностите и в този случай, не по късно от 19,00 ч. на 14.04.2007 г.

 

ІV. Подаване на документи за регистрация

19. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България  започва да приема документи за регистрация на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети от 9,00 часа на 26 март 2007 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Св. София".

20. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

 Крайният срок за подаване на документи за участие на политически партии и коалиции на политически партии в изборите на 20.05.2007 г. е 19,00 ч. на 4 април 2007 г. 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България е 19,00 ч. на 14 април 2007 г.

21. За регистрацията на всяка политическа партия, коалиция на политически партии и инициативен комитет ЦИКЕП приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на  политическите партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на кандидати за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 22 от изборните книжа). Инициативните комитети се индивидуализират с името на независимия кандидат, чиято кандидатура издигат.

Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България издава удостоверения за извършените регистрации на политическите партии (Приложение № 23 от изборните книжа), коалиции на политически партии (Приложение № 24 от изборните книжа) и инициативни комитети (Приложение № 25 от изборните книжа).

22. Решението за регистрация (включително отказът за регистрация) може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

НТ/ЗТ

 

 

 

 

Всички решения