Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 138/2007-04-19

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 138

София, 19 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение с нестопанска цел

"Иноватори" като наблюдател в изборите за членове

на Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление вх. № 155 от 19.04.2007 г. от сдружение с нестопанска цел "Иноватори" за регистрация като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 17.04.2007 г. по ф.д. № 3929/2003 г. на Пловдивския окръжен съд; устав на сдружението; проект за наблюдение на изборите и кратко описание на опита на сдружението, като наблюдател на избори.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 16 от 22.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение с нестопанска цел "Иноватори" като наблюдател на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Не по-късно от 10 май 2007 г. сдружението с нестопанска цел "Иноватори" да представи списък с упълномощените наблюдатели, който да съдържа трите имена, ЕГН/ЛНЧ и постоянен адрес на наблюдателите. Списъкът се представя и на технически носител.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

ЕП/ЛТ

Всички решения