Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 137/2007-04-19

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 137

София, 19 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Регионални инициативи -

Велико Търново" като наблюдател в изборите  за

членове на Европейския парламент от Република

България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление вх. № 154 от 19.04.2007 г. от сдружение "Регионални инициативи - Велико Търново" за регистрация като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние № 4230/18.04.2007 г. на Великотърновски окръжен съд по ф.д. № 406/2004 г., кратко описание на опита на сдружението "Регионални инициативи - Велико Търново", при наблюдението на изборите, проект за наблюдение на изборите, устав на сдружението. Към преписката са приложени и пълномощно от Катя Илиева Николова на Димитър Пенев Димитров да представлява  дружеството пред ЦИК, РИК и други държавни органи и институции на територията на Република България във връзка с регистриране на сдружението в процеса на наблюдение на насрочените на 20 май 2007 г. избори и Решение от 15.04.2004 г. на Великотърновски окръжен съд по ф.д. № 406/2004 г. за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на сдружението.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 16 от 22.03.2007 г. на ЦИКЕП, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение "Регионални инициативи - Велико Търново" като наблюдател на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Не по-късно от 10 май 2007 г. сдружение "Регионални инициативи - Велико Търново" да представи списък с упълномощените наблюдатели, който да съдържа трите имена, ЕГН/ЛНЧ и постоянен адрес на наблюдателите. Списъкът се представя и на технически носител.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

МГ/ЗТ

 

Всички решения