Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 133/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 133

София, 18 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Ангел Цонев срещу Решение № 73

                        от 4 април 2007 г. на ЦИКЕП

 

 

Постъпила е жалба с вх. № 113 от 16.04.2007 г. от Ангел Цонев, с която се иска ЦИКЕП сама да установи недействителността на свое Решение № 73 от 4 април 2007 г. за регистрация на Комунистическа партия на България.

В жалбата се описва наличието на правен спор между Ангел Цонев и Комунистическа партия на България, който не е приключил с влязло в сила решение и е от компетентността на съда.

Направеното искане е недопустимо.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България не разполага с правомощия сама да обявява "недействителността" на своите решения съгласно чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗИЧЕПРБ. Законосъобразността на решенията на ЦИКЕП се контролира само по реда на чл. 25, ал. 3 във връзка с ал. 2 по ЗИЧЕПРБ, което жалбоподателят не е сторил в законния срок.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 3 и във връзка с ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ангел Цонев.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в срок 3 дни от обявяването му.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

РС/КП

Всички решения