Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 131/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 131

София, 18 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Институт за

социологически проучвания и анализи - ИСПА" като

наблюдател в изборите  за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление вх. № 133 от 18.04.2007 г. от сдружение "Институт за социологически проучвания и анализи - ИСПА" за регистрация като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 10540/2006 г. на СГС от 11.04.2007 г., копие от решение № 1 от 28.09.2006 г. по ф.д. № 10540/2006 г. на СГС за регистрация на сдружението, заверен устав на сдружението, проект за наблюдение на изборите, БУЛСТАТ и удостоверение № 004 от 16.10.2006 г. на Министерството на правосъдието.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 16 от 22.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение "Институт за социологически проучвания и анализи - ИСПА" като наблюдател на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Не по-късно от 10 май 2007 г. сдружение "Институт за социологически проучвания и анализи - ИСПА"  да представи списък с упълномощените наблюдатели, който да съдържа трите имена, ЕГН/ЛНЧ и постоянен адрес на наблюдателите. Списъкът се представя и на технически носител.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

РН/ЛТ

Всички решения