Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 12/2007-03-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                           

Р Е Ш Е Н И Е

12

София,  20 март 2007 г.

 

 

 

ОТНОСНО: реда и условията за гласуване на българските

                        граждани в чужбина, изготвяне на избирателните

                        списъци и образуване на избирателните секции за

                        избиране на членове на Европейския парламент

                        от Република България

 

 

На основание чл. 46, ал. 8, 9, 10, 11, 12 и 13 във връзка с чл. 42, чл. 92, ал. 4, чл. 98, ал. 1, § 1 от ДР и § 5 от ПЗР от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Право да избират в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в чужбина имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, най-малко 60 дни от последните три месеца към 20 май 2007 г. имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

Българските граждани, гласували за членове на Европейския парламент през 2004 г., не могат да гласуват при произвеждането на изборите на 20 май 2007 г.

2. Гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани в чужбина се извършва в избирателни секции.

3. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина образуват избирателните секции до 4 май 2007 г.

4. Избирателните секции се образуват на територията на дипломатическите или консулските представителства на Република България при наличието на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват чрез писмено заявление.

5. Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват на територията на едно дипломатическо или консулско представителство, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция.

6. В заявлението се посочват трите имена по паспорт на избирателя - собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес на лицето в Република България. В заявлението избирателят декларира, че отговаря на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 12 от изборните книжа).

7. Българските граждани, които желаят да гласуват, заявяват това не по-късно от 20 дни преди изборния ден (29 април 2007 г.) в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление - подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до посолството на Република България в съответната държава (Приложение № 12 от изборните книжа).

8. Българските граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюз, когато гласуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България, представят декларация по образец, че не са гласували на същите избори за Европейски парламент в държавата-членка, в която пребивават (Приложение № 13 от изборните книжа).

9. Избирателните списъци за гласуване в чужбина се съставят от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства най-късно до деня на изборите (19 май 2007 г.) въз основа на постъпилите писмени заявления.

10. Български гражданин, който не е включен в избирателния списък, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че е живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не е гласувал в същите избори за Европейски парламент (Приложение № 14 от изборните книжа).

11. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща трите имена, ЕГН и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани. Министерството на външните работи изпраща обобщени данни от всички държави до ГД "ГРАО" към МРРБ не по-късно от 15 дни преди изборния ден (4 май 2007 г.), за да бъдат автоматично заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България заявителите.

12. Лицата, заявили че ще гласуват извън Република България, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден.

13. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство назначава състава на СИК най-късно един ден преди деня на изборите (19 май 2007 г.) и оказва съдействие в организиране на тяхната дейност.

Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и до 4 членове (за секции с до 300 избиратели) и до 6 членове (за секции с над 300 избиратели).

14. В състава на СИК могат да участват лица, предложени от централните  ръководства  на  политическите  партии  и  коалиции  в 40-ото Народно събрание, както и служители на съответното дипломатическо или консулско представителство, или на Министерството на външните работи.

Разходите по изпращане на включените в СИК лица по предложение на политически партии и коалиции са за сметка на предложилите ги.

15. Секционните избирателни комисии имат правомощията по чл. 27 от ЗИЧЕПРБ.

16. Жалби срещу действията на СИК се подават чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство до ЦИКЕП.

17. Ръководителят на дипломатическото представителство трябва в съответствие със законите на приемащата държава да огласи (чрез обява или с други подходящи средства) реда за гласуване на българските граждани в чужбина.

18. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство по възможност оказва организационно-техническо съдействие на представителите на всички политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, при провеждането на срещи с избирателите.

19. Изборните книжа и материали се предават от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство на председателя и секретаря на СИК.

20. Българските граждани в чужбина гласуват само с валиден документ за самоличност, издаден съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС), а именно: паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт или военна карта за самоличност.

Не се допуска до гласуване български гражданин, представящ друг документ за самоличност, предвиден по ЗБДС, но непосочен в изрично изброените по-горе.

21. В случай че срокът на валидност на паспорта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт.

Секционната избирателна комисия отразява в графа "Забележки" номера и датата на представеното от избирателя удостоверение.

22. При гласуването и установяване на резултатите от него в изборните помещения могат да присъстват застъпници, представители на партиите, коалициите на политически партии, инициативните комитети, наблюдатели и журналисти.

23. След изтичане на изборния ден (19,00 ч. местно време) председателят на СИК обявява гласуването за приключило. Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч.

24. След приключване на гласуването неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват в присъствието на членовете на СИК, след което се отваря избирателната кутия.

След определяне на резултатите от гласуването изборните книжа и бюлетините се опаковат отделно, запечатват се и пакетът се подписва от членовете на СИК.

25. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавно резултатите от гласуването в ЦИКЕП - София, чрез протокол-грама, като изчакват потвърждение от ЦИКЕП за получаването на протокол-грамата.

26. Секционните избирателни комисии изпращат чрез дипломатическото (консулското) представителство изборните книжа и материали от гласуването в чужбина по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в ЦИКЕП.

27. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

СС, ИД/ЛТ

Всички решения