Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 114/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 114

София, 14 април 2007 г.

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

за участие в изборите за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", подписано от представляващия партията - Яне Янев - главен секретар на партията, заведено под № 10 на 13.04.2007 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението са приложени: седем броя заявления, шест от които на кандидатите Кристияна Венелинова Вълчева, Валя Георгиева Червеняшка, Снежана Иванова Димитрова, Нася Стойчева Ненова, Валентина Манолова Сиропуло и Здравко Маринов Георгиев, заверени в консулска служба при посолството на Република България в Триполи - Либия и заявление от Васил Сотиров Сотиров, че същите дават съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати в изборите на 20 май 2007 г. в листата на Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" (приложение № 30 от изборните книжа), седем броя декларации по образец от кандидатите, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - член на Европейския съюз (Приложение № 33 от изборните книжа), шест от които на кандидатите Кристияна Венелинова Вълчева, Валя Георгиева Червеняшка, Снежана Иванова Димитрова, Нася Стойчева Ненова, Валентина Манолова Сиропуло и Здравко Маринов Георгиев, заверени в консулска служба при посолството на Република България в Триполи - Либия и декларация от Васил Сотиров Сотиров.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 във връзка с § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗИЧЕПРБ по отношение на кандидата Васил Сотиров Сотиров.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България намира, че не са налице изискванията на чл. 5, ал. 1 във връзка с § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗИЧЕПРБ и Решение № 15 от 22.03.2007 г. на ЦИКЕП по отношение на първите шест кандидати от листата на Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - Кристияна Венелинова Вълчева, Валя Георгиева Червеняшка, Снежана Иванова Димитрова, Нася Стойчева Ненова, Валентина Манолова Сиропуло и Здравко Маринов Георгиев, а именно да са живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 55, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗИЧЕПРБ Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. на "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", както следва:

 

1.

ВАСИЛ СОТИРОВ СОТИРОВ

 

2. ОТКАЗВА да регистрира кандидатите:

 

1.

КРИСТИЯНА ВЕНЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА

2.

ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕРВЕНЯШКА

3.

СНЕЖАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

4.

НАСЯ СТОЙЧЕВА НЕНОВА

5.

ВАЛЕНТИНА МАНОЛОВА СИРОПУЛО

6.

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      Светла Димитрова

 

                                   СЕКРЕТАР:

                                                                      Мустафа Карадайъ

НТ/ЗТ

Всички решения