Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 113/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

София, 14 април 2007 г.

 

ОТНОСНО:  регистриране на инициативен комитет за издигане на

независим кандидат за участие в изборите за избиране

на членове на Европейския парламент от Република

България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатска

листа на независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев

 

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет, заведено под № 18 на 13.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г. за издигане на Кристиян Борисов Кръстев за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 20 май, в състав: Христо Иванов Иванов, Илия Иванов Сивиков, Росица Боянова Каралеева, Силвия Василева Веселинова, Елизабета Любомирова Венкова-Пенкова, Светла Любомирова Петрова и Йордан Страхилов Йосифов.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Кристиян Борисов Кръстев като независим кандидат за участие в изборите на членове от Европейския парламент от Република България от 23.03.2007 г., вносна бележка № 829212 от 13.04.2007 г. на БНБ, за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 10 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 13 084 избиратели, подкрепящи регистрацията, нотариално заверени образци от подписите на всички членове на инициативния комитет - 7 бр., заявление от кандидата Кристиян Борисов Кръстев, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет (Приложение № 32 от изборните книжа) и декларация от независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев (Приложение № 33 от изборните книжа), че няма гражданство в държава извън Европейския съюз и че е живял постоянно най-малко през последните две години в Република България или друга държава - членка на Европейския съюз.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 1 - 7 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Налице са изискванията и на чл. 54 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 15 от  22.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистриране на кандидатската листа на независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и го вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г. в състав:

 

1.

ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ

2.

ИЛИЯ ИВАНОВ СИВИКОВ

3.

РОСИЦА БОЯНОВА КАРАЛЕЕВА

4.

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНОВА

5.

ЕЛИЗАБЕТА ЛЮБОМИРОВА ВЕНКОВА-ПЕНКОВА

6.

СВЕТЛА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

7.

ЙОРДАН СТРАХИЛОВ ЙОСИФОВ

 

2. РЕГИСТРИРА Кристиян Борисов Кръстев предложен от инициативен комитет като независим кандидат за участие в изборите и го вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                    Светла Димитрова

 

 

                                 СЕКРЕТАР:

НТ/ЗТ                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения