Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 112/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 112

София, 14 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  отказ за регистрация на независимия кандидат

Здравко Маринов Георгиев, предложен от инициативен

комитет за участие в изборите за избиране на членове

на Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

 

Постъпило е заявление за регистрация на независим кандидат Здравко Маринов Георгиев, заведено под № 6 на 13.04.2007 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението на инициативния комитет е приложен банков документ от 13 април 2007 г. на ДСК за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 10 000 лв. Към предложението не бяха представени списък с подписите на 10 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, заявление от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет (Приложение № 32 от изборните книжа) и декларация по образец от кандидата, че няма гражданство в държава извън Европейския съюз и е живял постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - член на Европейския съюз (Приложение № 33 от изборните книжа). Нередовностите бяха констатирани при подаване на документите и на члена на инициативния комитет Росен Николаев Марков бе указано да отстрани нередовностите до изтичане на законовия срок за регистрация на кандидата.

На 14 април 2007 г. от инициативния комитет бе представен само оригинален списък на избиратели, подкрепили регистрацията на независимия кандидат. До изтичане на срока инициативният комитет не представи подписани от независимия кандидат заявление и декларация (приложения № 32 и № 33 от изборните книжа).


 

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България намира, че не са налице изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 15 от  22.03.2007 г. на ЦИКЕП да бъде регистриран Здравко Маринов Георгиев като независим кандидат за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 и чл. 55 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

ОТКАЗВА да регистрира независимия кандидат Здравко Маринов Георгиев за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БТ/ЗТ

 

 

 

 

 

 

Всички решения