Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 111/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

София, 14 април 2007 г.

 

ОТНОСНО:  регистриране на инициативен комитет за издигане на

независим кандидат за участие в изборите за избиране

на членове на Европейския парламент от Република

България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатска

листа на независимия кандидат Никола Петков Иванов

 

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет, заведено под № 19 на 14.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., в състав: Димитър Асенов Джевизов, Ненка Маринова Тодорова, Колю Антонов Ангелов, Сунай Смаилов Алиев, Смаил Салиев Алиев, Мустафа Сали Али, Александър Митков Стоянов, и заявление за регистриране на независимия кандидат Никола Петков Иванов, заведено под № 18 от 14.04.2007 г. в регистъра на кандидатските листи от инициативния комитет, подписано от всички членове на инициативния комитет за издигане на Никола Петков Иванов за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Никола Петков Иванов като независим кандидат за участие в изборите на членове от Европейския парламент от Република България от 30.03.2007 г., платежно нареждане от 13.04.2007 г. на "Първа инвестиционна банка", клон Пловдив, за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 10 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 12 376 избиратели, подкрепящи регистрацията, нотариално заверени образци от подписите на всички членове на инициативния комитет - 7 бр., нотариално заверено пълномощно на Димитър Асенов Джевизов за представителство пред ЦИКЕП, заявление от кандидата Никола Петков Иванов, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет (Приложение № 32 от изборните книжа) и декларация от независимия кандидат Никола Петков Иванов (Приложение № 33 от изборните книжа), че няма гражданство в държава извън Европейския съюз и че е живял постоянно най-малко през последните две години в Република България или друга държава - членка на Европейския съюз.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 1 - 7 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Налице са изискванията и на чл. 54 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 15 от  22.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистриране на кандидатската листа на независимия кандидат Никола Петков Иванов за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Никола Петков Иванов за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и го вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г. в състав:

 

1.

ДИМИТЪР АСЕНОВ ДЖЕВИЗОВ

2.

НЕНКА МАРИНОВА ТОДОРОВА

3.

КОЛЮ АНТОНОВ АНГЕЛОВ

4.

СУНАЙ СМАИЛОВ АЛИЕВ

5.

СМАИЛ САЛИЕВ АЛИЕВ

6.

МУСТАФА САЛИ АЛИ

7.

АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ СТОЯНОВ

 

2. РЕГИСТРИРА Никола Петков Иванов, предложен от инициативен комитет като независим кандидат за участие в изборите и го вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

ИМ/ЗТ                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения