Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 11/2007-03-19

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

София,  19 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: назначаване състави на районните избирателни комисии

                        за избиране членове на Европейския парламент от

                        Република България

 

 

На основание чл. 13, ал. 1, във връзка с чл. 11, т. 2, чл. 14, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, ал. 1, 2 и 3 и чл. 44, § 1, т. 1 и 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. По предложение на областните управители ЦИКЕП назначава съставите на районните избирателни комисии до 4.04.2007 г. включително.

2. Областните управители след консултации с парламентарно представените партии и коалиции правят предложения относно съставите на районните избирателни комисии до ЦИКЕП, не по-късно от 30.03.2007 г. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

3. Представителите на партиите или коалициите, участващи в консултациите при областния управител, трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партиите или коалициите лица.

4. За членове на районните избирателни комисии се назначават лица:

- Български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - член на Европейския съюз, и не са поставени под запрещение, нито изтърпяват наказание лишаване от свобода.

- Гражданин и на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин и има право да избира членове на Европейския парламент от Република България, може да бъде член на РИК, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас на територията на Република България и владее български език.

5. Не могат да бъдат членове на районна избирателна комисия, докато заемат длъжността си:

Народен представител, член на Европейския парламент, кандидат за член на Европейския парламент, съдия във Върховен административен съд, военнослужещ във Въоръжените сили, служител на Министерство на вътрешните работи, министър, главен секретар на Министерския съвет или Народното събрание, областен управител, заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет.

6. Партиите и коалициите представят писмени предложения за своите членове в РИК.

7. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районна избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни партии и коалиции.

8. Към предложенията за назначаване на избирателни комисии партиите и коалициите представят списък на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си. Заместването се извършва от ЦИКЕП.

9. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на членовете на комисиите, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на мандатите за съответния избирателен район на последните избори за народни представители, за Четиридесетото Народно събрание, както следва:

- до 13 члена - Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-област, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол;

- до 17 члена - Благоевград, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив-град, Пловдив-окръг, София № 23, София № 24, София № 25, Стара Загора.

10. При изпълнение на своите функции членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Членовете на избирателните комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж, освен ако се зачита на друго основание.

При изпълнение на функциите си членовете на районните избирателни комисии не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

11. При определяне състава на районните избирателни комисии се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Четиридесетото Народно събрание. 

12. Предложението на областния управител се прави не по-късно от 30 март 2007 г.

Областните управители представят в ЦИКЕП в същия срок следните документи:

а) писмено предложение за състав на РИК заедно със списъка на резервните членове със следните данни: трите имена, ЕГН, ЕЛНЧ (личен номер на чужденеца), длъжност в комисията, образование, специалност и политическата партия или коалиция, която го посочва;

б) протоколите от проведените консултации с представители на партии и коалиции, включително писмените възражения от партиите и коалициите;

в) копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;

г) копие от съобщението за провеждане на консултациите;

д) писмените предложения на партиите и коалициите за състава на РИК.

13. В случай, че областният управител не е направил предложение в срока по чл. 13, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ той изпраща незабавно протоколите за проведените консултации, заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в Централната избирателна комисия за ЕП.

  14. Лицата, назначени в районна избирателна комисия, изпълняват задълженията си от 4 април 2007 г . до предаването в областните администрации на изборните книжа и материали за архивиране.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

ИД/ЗТ

Всички решения