Решения Всички решения Методически указания Контакти

Начало » Информация » Хронограма

Хронограма

Основни процедури, събития и действияОснованиеВреме спрямо изборния денСрок до дата
1. Изборите се насрочват от президента на Републиката Чл.7, ал.3 - 60 дни 20 март
2. Президентът назначава ЦИКЕП Чл.12, ал.1 във връзка с чл.7, ал.3 - 60 дни 20 март
3. Президентът утвърждава образци на изборните книжа и ги обнародва в ДВ Чл.7, ал.4 - 55 дни 25 март
4. ЦИКЕП приема и обнародва в ДВ методика за определяне на резултатите от гласуването Чл.25, ал.1, т.16 - 55 дни 25 март
5. ГД “Изтърпяване на наказанията” предоставя на ГД “ГРАО” данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Чл.31, ал.3 - 55 дни 25 март
6. МО изпраща на ГД “ГРАО” данни за наборните военнослужещи за изключване от избирателните списъци по постоянен адрес Чл.33, ал.4 - 55 дни 25 март
7. Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината Чл.45, ал.2 - 55 дни 25 март
8. Кметовете на общини изпращат в ГД “ГРАО” списък с адресите на избирателните секции, а в РИК след назначаването й. Чл.86, ал.2 - 55 дни 25 март
9. ЦИКЕП определя условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите Чл.25, ал.1, т.17 - 54 дни 26 март
10. Областните управители правят предложения за назначаване на членове на РИК
Когато областният управител не е направил предложение в срока, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения в ЦИКЕП
Чл.13, ал.2 и 3 - 50 дни 30 март
11. ЦИКЕП определя организацията за гласуване на българските граждани извън Република България Чл.25, ал.1, т.4 - 50 дни 30 март
12. ЦИКЕП назначава РИК по предложение на областните управители Чл.13, ал.1 - 45 дни 4 април
13. ЦИКЕП определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите на избирателите (подписките), подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите на партии и независимите кандидати, и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Чл.25, ал.1, т.11 и т.27 - 45 дни 4 април
14. ЦИКЕП определя условията и реда за участие на наблюдатели от и извън страната в изборите и ги снабдява със съответен документ Чл.25, ал.1, т.13 - 45 дни 4 април
15. Списъците с наборните военнослужещи се изпращат на кмета на общината или кметството Чл.33, ал.2 - 45 дни 4 април
16. Политическите партии и коалициите представят заявление за регистрация в ЦИКЕП Чл.53, ал.1 - 45 дни 4 април
17. Гражданин на държава-членка на ЕС, който отговаря на условията на закона и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя писмена декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България Чл.30 - 40 дни 9 април
18. Част І на избирателните списъци (българските граждани) се обявява от общинските администрации Чл.32, ал.1 - 40 дни 9 април
19. Печатните издания и частните радио- и телевизионни оператори обявяват тарифи за услугите Чл.62, ал.1 - 40 дни 9 април
20. Собствениците на радио- и телевизионни оператори, извън националните обявяват условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания. Информацията се предоставя на ЦИКЕП и на РИК Чл.72, ал.3 - 40 дни 9 април
21. МС приема Тарифа за заплащане на диспутите, клиповете и предизборните хроники по БНТ и БНР и техните регионални центрове Чл.73 - 40 дни 9 април
22. ЦИКЕП възлага чрез конкурс компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите Чл.25, ал.1, т.18 - 40 дни 9 април
23. Партиите, коалициите и инициативните комитети представят в Сметната палата банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания Чл.77 5 дни
след регистрацията в ЦИКЕП
24. Предаване на ЦИКЕП на подписка за издигане на независим кандидат Чл.50, ал.6 - 35 дни 14 април
25. ЦИКЕП регистрира кандидатските листи Чл.54, ал.2 - 35 дни 14 април
26. Искане на ЦИКЕП за проверка на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 2 от Министерството на външните работи Чл.54, ал.5 - 35 дни 14 април
27. ЦИКЕП утвърждава техническия образец на бюлетината и определя съвместно с МС реда и условията за отпечатване на бюлетините Чл.25, ал.1, т.10 - 33 дни 16 април
28. Екипите, формите и темите на диспутите се определят съвместно от генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Условията се одобряват от ЦИКЕП Чл.66, ал.4 - 31 дни 18 април
29. Редът на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания се определят от ЦИКЕП чрез жребий Чл.68 - 31 дни 18 април
30. РИК по жребий определя реда за участие в регионалните радио-и телевизионни центрове Чл.71, ал.3 - 31 дни 18 април
31. Кметовете на общини правят предложения до РИК за назначаване членове на СИК
Когато кметът не е направил предложение в срока, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения в РИК
Чл.15, ал.2 и 3 - 30 дни 19 април
32. ЦИКЕП определя чрез жребий номерата на бюлетините Чл.25, ал.1, т.19 и Чл.54, ал.3 - 30 дни 19 април
33. Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци (избирателите от страните-членки на ЕС) на министъра на външните работи Чл.29, ал.6 - 30 дни 19 април
34. Започва предизборната кампания Чл.60 и Чл.66, ал.1 30 дни 20 април
35. РИК назначават СИК по предложение на кметовете на общини
Когато РИК не назначи СИК в срока, тя незабавно изпраща цялата документация в ЦИКЕП, която назначава СИК
Чл.15, ал.1 и 4 - 25 дни 24 април
36. Част ІІ на избирателните списъци (избиратели от страните-членки на ЕС) се обявява от общинските администрации Чл.32, ал.2 - 25 дни 24 април
37. ЦИКЕП определя условията и реда за извършване на социологическите проучвания в изборния ден Чл.25, ал.1, т.21 - 20 дни 29 април
38. Българските граждани, които желаят да гласуват в дипломатическите и консулските представителства заявяват в писмена форма Чл.46, ал.9 - 20 дни 29 април
39. ГД “Изтърпяване на наказанията” предоставя на ГД “ГРАО” данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Чл.31, ал.3 - 15 дни 4 май
40. МО изпраща на ГД “ГРАО” данни за наборните военнослужещи за изключване от избирателните списъци по постоянен адрес Чл.33, ал.4 - 15 дни 4 май
41. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства изпращат информация до МВнР за заявилите желание да гласуват в чужбина, а МВнР ги изпраща на ГД “ГРАО”. Чл.46, ал.10 - 15 дни 4 май
42. Разрешения за провеждане на социологически проучвания в изборния ден се издават от ЦИКЕП Чл.65, ал.4 - 15 дни 4 май
43. Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място Чл.39, ал.2 - 14 дни 5 май
44. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес Чл.40, ал.1 - 14 дни 5 май
45. Общинските администрации предават информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място Чл.39, ал.3 - 12 дни 7 май
46. Общинската администрации по настоящ адрес предава информация за подадените искания по чл.40, ал.1 на ГД “ГРАО” Чл.40, ал.2 - 12 дни 7 май
47. Всеки избирател може да поиска отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък.
Кметът на общината или района, или на кметството разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася по него.
Чл.35, ал.2 - 7 дни 12 май
48. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място Чл.39, ал.9 - 7 дни 12 май
49. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на политическа партия или коалиция на политически партии, или когато кандидатът почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи за регистриране друг кандидат. Чл.55, ал.2 и 3 - 7 дни 12 май
50. РИК оповестява мерките, позволяващи на хората с увреждания да гласуват Чл.83, ал.4 - 7 дни 12 май
51. Край на предизборната кампания Чл.60 - 1 ден 18 май
52. СИК и капитаните на плавателните съдове под българско знаме, които напускат страната до 19ч. в деня преди изборите получават изборните книжа и материали. Чл.47 и Чл.82 - 24 часа 19 май
53. ЦИКЕП обявява края на изборния ден не по-късно от 21.00 часа Чл.25, ал.1, т.22 21.00 часа в деня на изборите 21.00 ч на 20 май
54. СИК изготвя протокол за резултата от гласуването и го предава на РИК
СИК предава изборните книжа и материали на общинската администрация
Чл.27, ал.1, т.5
и т.6
+ 24 часа след приключване на гласуването 21 май
55. РИК предава на ЦИКЕП документите Чл.114, ал.1 + 48 часа след получаване на последния секционен протокол 22 май
56. ЦИКЕП обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите Чл.117, ал.1, т.1 + 3 дни 23 май
57. ЦИКЕП обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България Чл.117, ал.1, т.2 + 5 дни 25 май
58. ЦИКЕП обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им Чл.25, ал.1, т.24 + 5 дни (ДВ) 25 май
59. С решение на ЦИКЕП депозитът се възстановява на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 2 на сто от действителните гласове, както и на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове Чл.52, ал.3 + 10 дни 30 май
60. Политическите партии, коалициите и инициативните комитети представят отчет пред Сметната палата Чл.79 + 1 месец 20 юни
61. ЦИКЕП публикува резултатите от изборите по секции за цялата страна и извън страната в специален бюлетин Чл.25, ал.1, т.29 + 40 дни 30 юни