Изчисление на разпределението на мандатите по метода Хеър-Ниймайер

 1. Сумата от действителните гласове е 1 937 696
 2. Отношението 1 937 696/18 e 107 649.(7) и не е цяло число
 3. Националната избирателна квота е 107 650 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. За партиите и коалициите остават за разпределяне 18 броя мандати
 5. Право да участват в разпределянето на 18-те мандата имат партиите с № 7, 10, 11, 12, 14, чиито действителни гласове са повече от националната избирателна квота
 6. Сумата на гласовете на партиите с № 7, 10, 11, 12, 14 е равна на 1 624 072
 7. Квотата на Хеър е 1 624 072/18 = 90226.(2)
 8. Частните на ред 2 на таблицата се получават като действителните гласове на всяка партия с № 7, 10, 11, 12, 14 се разделят на Квотата на Хеър
 9. Партиите с № 7, 10, 11, 12, 14 получават толкова мандати (ред 3 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно
 10. Получените остатъци са показани на ред 4
 11. Остават 2 броя неразпределени мандата
 12. Първият неразпределен мандат получава партията № 10 - с най-голям остатък 0.654977
 13. Втория (и последен) неразпределен мандат получава партията № 7 - с най-голям остатък 0.597178
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано на ред 7 от таблицата.
 15. Всички 18 мандати са разпределени.

Методика за изчисление на резултатите

Изчисление на разпределението на мандатите по метода Хеър-Ниймайер
Партия № 7 № 10 № 11 № 12 № 14
1 Действ. гласове 414 786 420 001 121 398 275 237 392 650
2 Частно по т. 8 4.597178 4.654977 1.345485 3.050521 4.351839
3 Мандати по т. 9 4 4 1 3 4
4 Остатъци по т. 10 0.597178 0.654977 0.345485 0.050521 0.351839
5.1 Мандати по т. 12 1
5.2 Мандати по т. 13 1
7 Общо манд. 5 = 4+1 5 = 4+1 1 = 1+0 3 = 3+0 4 = 4+0